Home » Řešení & Software » FEMFAT Software

Finite Element Method based Fatigue Analysis

FEMFAT je komplexní software pro analýzu únavové životnosti na základě výsledků MKP výpočtů a analýz. Rozhraní pro simulační, optimalizační a měřicí systémy zajišťují plnou a pohodlnou integraci do CAE procesů zákazníků. FEMFAT poskytuje inženýrům a výpočtářům spolehlivé informace o únavové životnosti konstrukcí a komponent, které mohou být využity identifikaci kritických míst nebo optimalizaci hmotnosti již v rané fázi vývoje před časově náročným a nákladným testováním.

FEMFAT logo

FEMFAT je softwarový produkt společnosti Magna Powertrain. DESIGNTEC je partnerem společnosti Magna Powertrain. Jedním z cílů spolupráce je propagace software pro analýzu únavové životnosti výrobků a konstrukcí FEMFAT v České Republice a na Slovensku.

Analýza v software FEMFAT

FEMFAT – Moduly

Standardní/minimální konfigurace; zahrnuje všechna rozhraní a materiálovou databázi, analýza poškození nebo stanovení bezpečnosti vůči mezi únavy pro dva zatěžovací stavy a jeden montážní stav.

Modul pro přepočet fiktivních lineárně-elastických napětí a deformací na plastická napětí a deformace v místech překročení meze kluzu materiálu (Neuberovo pravidlo).

Modul umožňuje posouzení únavy na základě naměřených průběhů přetvoření a také srovnání naměřených a vypočtených přetvoření.

Modul pro stanovení bezpečnosti vůči mezi únavy v kobinaci s muduly BASIC nebo MAX.

Modul pro analýzu nízkocyklové únavy komponent, které jsou vystaveny termo-mechanickému zatížení a jsou poškozovány mechanicky, creepem a oxidací.

Modul pro analýzu životnosti komponent vystavených víceosému namáhání na základě vypočtených časových průběhů napětí.

Stanovení životnosti dílů zatížených náhodnými vibracemi na základě PSD (Power Spectral Densities) zatížení.

Modul analýzu únavy svarů pro ocelové a hliníkové konstrukce na základě metody “notch stress” a běžně používaných norem (DIN 15018, EUROCODE 3 and 9, BS 7608, IIW).

Predikce únavy bodových spojů (svary, nýty) skořepinových MKP modelů.

Predikce únavy vrstevnatých kompozitních materiálů vyztužených vlákny.

3D postprocessor pro zobrazení MKP modelů, výsledků analýzy únavy a napětí, včetně generování animací exportu 3D modelů do PowerPointu. Efektivní nástroj pro definici svarů.

Rozhraní

Abaqus • ADAMS • ADVC • ANSYS • COSMOS • CREO • DIADEM • DIGIMAT • HYPERMESH • I-DEAS • LS-DYNA • MARC • MEDINA • MoldFlow • MotionSolve • NASTRAN • nCode • Optistruct • PATRAN • PERMAS • Pro/MECHANICA • Radioss • RPC • SIMPACK • TECMAT • TOSCA

Přínos

Zákazníci z celé řady průmyslových odvětví profitují z široké palety funkcí a nástrojů programu FEMFAT:

 • Únavová životnost, poškození a stupně bezpečnosti vůči mezi únavy pro všechny typy zatížení
 • Rozsáhlé možnosti napojení na FEM řešiče a databáze materiálů
 • Otevřená databáze klasických i bodových svarů
 • FEMFAT Datacrypt pro šifrování souborů ASCII (např. soubor dat důvěrných materiálů) do binárního formátu
 • Rychlá vizualizace dat
 • Posouzení únavy na základě napětí z elastických nebo pružno-plastických statických a dynamických výpočtů
 • Materiálová data pro více než 500 materiálů, generátor materiálových vlastností pro výpočty únavy
 • Rozhraní pro import historie zatížení z multi-body simulací a měření
 • Široká paleta nastavení umožňující zahrnutí nejrůznějších vlivů a faktorů ovlivňujících výslednou únavovou životnost
 • Renewables Certification by GL Industrial Services GmbH
 • Výpočty na více jádrech
 • Flexibilní licencování: koupě, pronájem nebo internetová licence (flexibilní varianty, kdy je účtováno jen skutečné využití licence)