Home » Služby » CAE-Consulting » MKP Analýzy

Přehled služeb

Proč právě nás?

úspěšně dokončených projektů

zákazníku v Německu a Rakousku

Uvažovali jste o využití numerických simulací, které by vám pomohly s postupem projektu?

Jsme schopni vám nabídnout cestu k řešení v širokém spektru fyziky a průmyslových odvětví.

Metoda Konečných prvků (MKP) – nástroj pro optimální a bezpečný design

MKP analýzy a numerické simulace tvoří nedílnou součást procesu vývoje výrobků a konstrukcí v různých průmyslových odvětvích. Přínosy analýzy metodou konečných prvků:

 • prokázat a posoudit strukturální integritu, únavovou životnost a trvanlivost před zahájením výroby,
 • rozšířit znalosti o odezvě konstrukce za reálných podmínek,
 • minimalizovat náklady na materiál a maximalizovat výkonnost výrobku (virtuální vývoj výrobku),
 • zkrátit dobu návrhu výrobku a dobu uvedení na trh,
 • snížit náklady na výrobu a testování fyzických prototypů.

Analýza konečných prvků (MKP), která se v inženýrských oborech uplatňuje při řešení širokého spektra složitých úloh, je nástrojem používaným pro hodnocení konstrukcí a systémů, který poskytuje přesnou předpověď odezvy konstrukce a jejich součásti vystavené podmínkám zatížení a poskytuje esenciální informace k prokázání spolehlivosti i trvanlivosti výrobku nebo konstrukce.

Použití moderních simulací na bázi MKP výrazně pomáhá při minimalizaci výrobních nákladů, zlepšování vlastností výrobku nebo konstrukce, a tím i při udržování a zvyšování konkurenceschopnosti výrobního procesu.

 • Virtuální vývoj výrobků & optimalizace

  Virtuální vývoj výrobků & optimalizace

  Kombinace aplikací metody konečných prvků a optimalizačních technik pro vaše úspory nákladů a zlepšení vlastností produktu.
 • Únavová životnost

  Únavová životnost

  Pomůžeme vám predikovat a vyhodnotit únavové poškození vašich konstrukcí nebo výrobků v souladu s platnými normami a průmyslovými standardy

Podrobnějsí přehled MKP analýz a simulací

Statika konstrukcí a analýza namáhání

DESIGNTEC poskytuje služby provádění statických FEM analýz zákazníkům, kteří potřebují statický návrh složitých konstrukcí, kde standardní technologie mohou být nedostatečné pro popis a vysvětlení podmínek a chování stavební konstrukce nebo strojního zařízení.

FEM analýzu lze efektivně využít ke zkoumání strukturální integrity jednotlivých součástí i chování celé konstrukce v provozních a extrémních podmínkách. Statickou analýzu konstrukce lze použít pro návrh dle mezních stavů nebo pro pokročilé modelování chování skutečné konstrukce v extrémních zatěžovacích podmínkách, kde nelineární chování konstrukčních prvků hraje zásadní roli. V takových případech nelineární analýza umožňuje nahlédnout a lépe pochopit možné mechanismy poruch a pomáhá při návrhu vedoucím ke zlepšení vlastností konstrukce.

Při simulaci lze zohlednit mnoho fyzikálních aspektů:

 • Geometrické nelinearity (zohlednění geometrické tuhosti, výpočty za předpokladu velkých přemístění).
 • Nelinearity materiálů (kovy, plasty, pryže, pěny, kompozity, tekutiny, železobeton, vláknobeton, dřevo, zeminy a horniny). Kompozitní lamináty s definicí vlastností vrstev.
 • Rozsáhlé modely porušování. Materiálové vlastnosti závislé na čase, rychlosti zatěžování a teplotě.
 • Nelineární chování kontaktů.
 • Delaminace, vznik a šíření trhlin.
 • Lineární a nelineární analýza stability se zahrnutím výrobních imperfekcí.
 • Tečení a smršťování materiálu.

Existuje celá řada aplikací:

 • Lineární a nelineární analýza stavebních a strojních konstrukcí.
 • Statická analýza svařovaných (Eurokód EC3, FKM norma) a šroubovaných (FKM norma, norma VDI, SpaceBolt / A-Bolt) konstrukcí.
 • Analýza interakce mezi zeminou a konstrukcí.
 • Simulace nelineární odezvy materiálů, konstrukcí a strojů.
 • Posouzení mezního stavu a stavu použitelnosti ocelových a železobetonových konstrukcí na základě FEM analýzy, simulace experimentálních zkoušek.
 • Geomechanické a geotechnické simulace.
 • Nelineární chování železobetonu a betonu vyztuženého vlákny.
 • Stabilita skalních/zemních svahů (metody mezní rovnováhy, spojité a diskrétní numerické metody).
 • Analýza postupné výstavby (pozemní stavitelství, geotechnika atd.).
 • Nadzemní a podzemní zásobníky a nádrže.
 • Posuzování statické bezpečnosti stavebních konstrukcí vystavených požáru.

Dynamika stavebních konstrukcí a vibrace

Díky hlubokému pochopení chování konstrukce při dynamickém zatížení je možné dosáhnout zlepšení provozní účinnosti výrobku a snížit pravděpodobnost poruch, odstávek a minimalizovat tak náklady na údržbu. Analýzu vibrací na základě MKP výpočtu lze efektivně využít k vyhodnocení dynamických charakteristik strojů a konstrukcí před jejich výrobou nebo k řešení problémů instalovaných systémů.

Dynamická analýza konstrukce umožňuje zabránit rezonančním účinkům zatížení a nadměrným vibracím konstrukce ve fázi návrhu. Pro zajištění strukturální integrity a provozuschopnosti všech konstrukčních prvků na základě výpočtu navrhujeme tlumiče a omezovače kmitání, pasivní izolátory vibrací a aktivní systémy regulace vibrací. Dále simulace mimořádných dynamických zatížení, jako je silný vítr, zemětřesení, náraz vozidla/letadla nebo výbuch.
lze použít ke zkoumání integrity konstrukce při takových katastrofách.

Poskytujeme služby v oblasti strukturální analýzy od jednoduché modální analýzy až po komplexní nelineární analýzu přechodových jevů.

V závislosti na fyzikálním problému existuje více možností analýzy:

 • Analýza vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitu.
 • Harmonická analýza (rezonanční problémy).
 • Dynamická analýza lineárních a nelineárních systémů v časové oblasti (náhodné buzení, impulsy, pohyblivá zatížení atd.).
 • Analýza lineárních spekter odezvy (jednobodová a vícebodová spektra).
 • Nelineární explicitní dynamika (krátké časové děje jako náraz, pád, havárie a výbuch).
 • Náhodné vibrace a PSD (hustota výkonového spektra).
 • Zpracování signálu (DFT, FFT, filtrování)

Existuje celá řada aplikací:

 • Analýza vibrací způsobených rotujícím zařízením za provozních podmínek, při spouštění a vypínání stroje.
 • Konstrukce vystavené zatížení větrem (konstrukce s nosnými kabely, membránové střechy, věže a stožáry, vícepodlažní budovy).
 • Interakce kapaliny s konstrukcí a vibrace vyvolané prouděním (čerpadla, potrubní systémy, skladovací zařízení).
 • Seizmické inženýrství.
 • Analýza poruch, únavy a provozuschopnosti součástí strojů, ložisek, plošin, podlah, připojených potrubních systémů, elektronických zařízení a dalších pomocných zařízení.
 • Řešení problémů spojených s vibracemi konstrukcí (úprava zdroje a přenosu vibrací nebo hmotnosti/tuhosti konstrukce, návrh pasivních a aktivních systémů řízení vibrací, izolace proti vibracím).
 • Návrh základů a analýza podloží pro rotační, pístové a rázové stroje.
 • Systémy řízení vibrací pro pohodlí lidí, citlivá zařízení a přesné výrobní procesy.
 • Seismický návrh zařízení a strojních systémů.
 • Dynamická analýza rotorů.
 • Dynamika tuhých a poddajných těles.

Teplotní a hydraulická analýza

Zatížení teplotou často představuje zásadní aspekt návrhu, který je nutné zohlednit v rámci procesu navrhování a statické analýzy. Teplotní analýza představuje simulaci přenosu tepla vedením, konvekcí a sáláním, což vede k šíření tepla v konstrukci nebo systému. Taková analýza umožňuje studovat, jak se teplo přenáší materiálem, jak se mění teplotní pole v průběhu času a jak změny teploty ovlivňují chování konstrukce.

Společnost DESIGNTEC poskytuje zákazníkům špičkové služby v oblasti modelování proudění podzemní vody, včetně proudění podzemní vody porézním/trhlinovým prostředím, nenasyceného proudění a transportu kontaminantů. Máme zkušenosti a odborné znalosti v oblasti vývoje pokročilých numerických modelů proudění podzemní vody v široké škále aplikací souvisejících s inženýrskou hydrogelogií, geotechnikou, hornictvím a environmentálním inženýrstvím.

Našim zákazníkům poskytujeme provádění a vyhodnocování teplotních a hydraulických analýz od jednoduchých problémů v ustáleném stavu až po složité nelineární tepelné a hydraulické analýzy.

Provádíme následující analýzy:

 • Teplotní analýza ustáleného stavu
 • Teplotní analýza v časové oblasti
 • Modelování konvekce
 • Modelování radiace
 • Teplotně-strukturální analýza
 • Darcyho proudění v porézním prostředí – ustálené a neustálené proudění podzemní vody častečně saturovaným prostředím
 • Van Genuchtenův retenční model

Existuje celá řada aplikací:

 • Návrh a optimalizace výměníků tepla
 • Teplotní zatížení stavebních konstrukcí (mosty, stavební konstrukce atd.)
 • Simulace procesů ohřevu a chlazení ventilů, čerpadel, tlakových nádob a reaktorů (včetně posouzení napětí)
 • Simulace tepelné izolace a tepelných štítů
 • Proudění podzemní vody pórovitým/trhlinovým prostředím
 • Výpočet pórových tlaků, efektivních napětí a průsakových sil vznikajících při proudění podzemní vody přes násypy, gravitační hráze a jejich podloží.
 • Simulace přenosu kontaminantů a znečišťujících látek
 • Návrh a posouzení regulace podzemní vody – pažící stěny a injektáže pro odvodnění výkopů s cílem zabránit migraci znečištění a zabránit povodním.

Multifyzikální problémy a sdružené problémy více fyzikálních polí

Naše poradenské služby zahrnují také modelování svázaných fyzikálních úloh: přenos tepla a podpovrchové proudění (termo-hydraulická vazba), mechanická interakce mezi podzemní vodou a porézním/porušeným geologickým prostředím (hydraulicko-mechanická vazba) nebo jejich kombinace – termo-hydro-mechanická vazba. Tyto pokročilé simulační techniky lze použít ke studiu různých geologických procesů.

Provádíme následující analýzy:

 • Svázaná fyzikální úloha
 • Sekvenčně řešená fyzikální úloha
 • Strukturálně-teplotní
 • Interakce tekutiny a struktury (FSI)
 • Hydraulicko-mechanické
 • Termo-hydraulicko-mechanické
 • Problémy v ustáleném stavu / přechodové děje

Existuje celá řada aplikací:

 • Geotermální energie a geotermální elektrárny
 • Modelování konsolidace
 • Víceúrovňové modely pro hodnocení ukládání CO2 v geologických zásobnících
 • Analýza stability svahu s průsakovými silami
 • Modelování termo-hydraulicko-mechanických procesů v blízkosti úložišť radioaktivního odpadu

Posuzování a ověřování únosnosti

Únosnost a použitelnost nově vyvinutých konstrukcí, zařízení, dílů a součástí se musí vypočítat, vyhodnotit a ověřit podle normalizovaných postupů a v souladu s kritérii a požadovanými úrovněmi bezpečnosti definovanými v normách.

Základem pro posuzování a ověřování únosnosti jsou napětí vyplývající z různých zatěžovacích stavů a jejich vzájemných kombinací, které jsou rovněž uvedeny v normách a standardech. Výpočty napětí se převážně provádějí pomocí FEM analýz, protože tento přístup umožňuje analyzovat složité geometrie a provozní podmínky.

Posuzování a ověřování se týká nejen stavů napjatosti souvisejících s trvalým stavem deformace, resp. lomu, ale také únavové životnosti, tj. ověření únavové životnosti.

Rozhodujícími konstrukčními prvky, které vyžadují zvláštní posouzení a ověření, jsou šroubové a svarové spoje (zkontrolujte A-Bolt).

V mnoha našich projektech jsme jako základ pro posouzení pevnosti a únavy použili následující normy a standardy:

 • spektrum Eurokódů a norem DIN
 • FKM-Richtlinie
 • VDI 2230, ECSS-HB-32-23
 • ČSN and další

Referenční projekty